Market voorwaarden

Hoe werk het?

Om te kunnen bieden is registratie nodig. Vul je gegevens in en kies een wachtwoord. Je gegevens worden beschermd. Lees hiervoor onze Privacyverklaring.

 

Bij elk veiling item is een beschrijving van het product, foto’s, een minimaal start bod bedrag, het al geboden bedrag en de resterende tijd te zien.

 

Bij elk item staat een uitleg over de afhandeling. De meeste items zijn services die per voucher kunnen worden (per post of via email) opgestuurd. Over het versturen/levering van tastbare
goederen maken we op maat een afspraak met de koper.

 

Betalen doe je aan het einde van de veilingtermijn via een van de op de website voorgestelde online betaal tools. Betalen kan met PayPal over via een overboeking.

 

Heb je nog vragen over de items, levering, betaling en/of andere zaken. Mail ons gerust via de veiling tool of via info@Kite4LifeFoundation.org

 

Algemene (Veiling) Voorwaarden

Art. 1 Toepassingsbereik

1.1 Bij deze algemene (verkoop)voorwaarden is te verstaan onder ‘Veiling’, openbare verkoop van roerende goederen. ‘Veilinghouder’, de ondernemer van openbare veilingen van roerende goederen. ‘Bieder’ of ‘Koper’, de persoon die in veilingen zoals hiervoor genoemd, biedt of koopt. ‘Verkoper’, de persoon door of namens wie de opdracht tot het veilen van goederen word gegeven.

1.2 Deze algemene (verkoop)voorwaarden zijn van toepassing op de gehele rechtsverhouding van veilinghouder Stichting Kite4Life Foundation (hierna: “Kite4Life”) en de koper van de te
veilen roerende zaken (hierna: “objecten”), waaronder die betreffende schenking, verkoop, bewaring. Onder koper wordt mede de aspirant-koper verstaan die deelneemt aan de veiling.

1.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk met wederzijdse aanvaarding worden afgeweken.

1.4 De toepasselijkheid van de algemene (verkoop)voorwaarden wordt aan de (online)veilingbezoeker kenbaar gemaakt door publicatie op internet en/of door mededeling voorafgaand aan de veiling. Een ieder die aan een veiling deelneemt, geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

 

Art. 2 informatie-/onderzoeksplicht

2.1 Omschrijvingen en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door Kite4Life naar haar beste weten verstrekt en kunnen nimmer aanleiding geven tot verhaal op de veilinghouder, resp. de verkoper, of aangevoerd worden als reden voor de koper om zich te onttrekken aan zijn verplichtingen om de objecten tot zich te nemen en te betalen.

2.2 De koper dient vóór de koop een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan. De koper dient – waar redelijkerwijs nodig of gewenst – onafhankelijk advies van deskundigen in te roepen. Indien in de beschrijving bepaalde gebreken of onvolkomenheden zijn vermeld, beoogt dat een indicatie te zijn die niet uitputtend is en waaraan de koper geen rechten kan ontlenen.

2.3 Kite4Life kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid van beschrijvingen of informatie op andere wijze kenbaar gemaakt. De veilinghouder aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien in artikel 6 van deze voorwaarden.

2.4 Kite4Life is niet verplicht aan derden inlichtingen, omtrent namen of adressen van verkopers, te verstrekken.

 

Art. 3 Bieden

3.1 De koper biedt elektronisch door middel van het internet. Andere biedmethoden, bijvoorbeeld mondelinge biedopdrachten, staan alleen ter beschikking indien deze uitdrukkelijk door Kite4Life wordt aangeboden.

3.2 Biedopdrachten hoeven slechts uitgevoerd te worden indien Kite4Life redelijkerwijs daartoe gelegenheid heeft. Ook heeft Kite4Life te allen tijde het recht van het voeren van een
biedopdracht af te zien.

3.3 Kite4Life sluit iedere aansprakelijkheid ter zake van het, om welke redenen dan ook, niet slagen van een bieding uit, evenals het – om welke redenen dan ook – niet slagen van een bieding anders dan door middel van het internet uitgebracht.

 

Art. 4 Totstandkoming (koop)overeenkomst

4.1 De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing. Van definitieve toewijzing is sprake wanneer Kite4Life het bod van de koper heeft geaccepteerd.

4.2 Het object wordt verkocht in de toestand waarin het zich ten tijde van toewijzing bevindt.

4.3 Door toewijzing ontstaat uitsluitend een (koop)overeenkomst van koop en verkoop tussen de hoogste bieder en de verkoper(s). Elke vordering tegenover Kite4Life wordt uitgesloten.

4.4 Objecten zijn na de toewijzing geheel voor rekening en risico van de koper, die echter niets ontvangt voordat betaling van alle door hem gekochte objecten heeft plaatsgevonden.

 

Art. 5 Verplichtingen koper

5.1 De koper dient zich op eerste verzoek van Kite4Life te legitimeren.

5.2 De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling der kooppenningen, zonder zich op een meester of lastgever te kunnen beroepen.

5.3 De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene (verkoop)voorwaarden komen uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.

 

Art. 6 Terugnameverplichting Kite4Life

6.1 Het geveilde object zal door de kopers moeten worden aangenomen in de staat waarin het zich bij levering bevindt, hetzij de objecten door de kopers gezien of niet gezien mochten zijn, zonder enige vordering of verhaal, hoe dan ook genoemd, hetzij over hoedanigheden, grootheid, hoeveelheid, maat, gewicht, benaming, zichtbare of verborgen gebreken, vergissingen of uit welke andere hoofde ook. De koper heeft nimmer aanspraak op vermindering of teruggave van de prijs.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde objecten in de omschrijving uitgesloten, is – onverminderd de artikelen 2 en 4.2 – Kite4Life bereid een geveild voorwerp, tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten, terug te nemen. Indien de koper binnen een periode van vier (4) weken na de verkoop, ten genoegen van de veilinghouder, bewijst dat het geveilde object zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties).

6.3 Kite4Life is niet bereid tot terugname indien de omschrijving voorafgaande aan of tijdens de veiling werd herroepen en de juiste omschrijving mondeling of schriftelijk aan het publiek
werd medegedeeld.

6.4 De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij toewijzing bevond, zulks ter beoordeling van de veilinghouder.

 

Art. 7 Rechten Kite4Life

7.1 Kite4Life behoudt zich de volgende rechten voor:
a. zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren;
b. te allen tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop;
c. objecten te doen uitvallen of toe te voegen;
d. kopen te combineren of te splitsen en alleen bij opbod te verkopen;
e. kopen niet te gunnen of op te houden;
f. vergissingen bij biedingen en toewijzing te herstellen, of een koop ongedaan te maken zonder dat een bieder van vergissingen gebruik mag maken en zich in dat geval op een tot
stand gekomen koopovereenkomst mag beroepen
g. na toewijzing onmiddellijk gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen, terwijl bij weigering of onmacht van betaling Kite4Life het recht heeft de koopovereenkomst ongedaan te maken en daarna het betreffende object te herveilen en het bod van de nalatige bieder niet weer aan
te nemen;
h. indien de koper weigert op eerste verzoek volledige naam en adres aan Kite4Life bekend te maken en daarop betrekking hebbende legitimatie te tonen, de koopovereenkomst te ontbinden en te herveilen;
i. objecten niet over te schrijven van de rekening van de oorspronkelijke koper op die van een ander;
j. gedurende de veiling geen objecten af te geven;
k. namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen;
l. objecten waarover tijdens of kort na de veiling een geschil gerezen is, opnieuw in veiling te brengen, en een eventuele koopovereenkomst te ontbinden.

 

Art. 8 Betaling/ eigendomsoverdracht en eigendomsvoorbehoud

8.1 De betaling door de koper van de koopsom in Euro (€), indien tussen koper en verkoper afgesproken, verhoogd met leveringskosten, andere kosten, één en ander als door Kite4Life vast te stellen, moet vóór de aflevering van het (de) gekochte object(en) plaatsvinden en binnen de door Kite4Life gestelde termijn, zonder dat korting of verrekening is toegestaan, een
en ander tenzij anders is overeengekomen. De betaling moet overgemaakt worden naar de Stichting Kite4Life.

8.2 Alle objecten worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De onvoorwaardelijke eigendom gaat pas over op de koper indien alle verplichtingen uit de met Kite4Life gesloten
overeenkomst(en) zijn nagekomen.

8.3 De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de verkoper (eigenaar en inbrenger) veilig te stellen. Het geleverde, dat onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 

Art. 9 Niet tijdige betaling

9.1 Bij niet tijdige betaling, komen alle buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige koper.

9.2 Indien kopers de betalingstermijn overschrijden, vervallen gestelde cauties aan Kite4Life (als lasthebber van verkoper) en wordt de koop door een schriftelijke verklaring ofwel door een langs elektronische weg uitgebrachte verklaring ontbonden. Alsdan heeft Kite4Life de bevoegdheid zonder dat de koper in gebreke gesteld hoeft te worden, het geveilde te herveilen of uit de hand te verkopen.

 

Art. 10 Ophaaltermijn en stallingkosten

10.1 De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te nemen, al dan niet door het object zelf af te (laten) halen of door het in ontvangst nemen van het door Kite4Life
toegezonden (door de koper gekochte) object, binnen een door Kite4Life gestelde redelijke termijn.

10.2 Blijft de koper in gebreke het gekochte object aan te nemen of af te (laten) halen binnen de gestelde termijn van Kite4Life, is de koper van rechtswege in verzuim en is het gestelde in artikel 9 overeenkomstig van toepassing.

10.3 Geeft koper, na een redelijke termijn tot beantwoording te hebben gehad, geen gehoor aan het verzoek, dan verleent hij stilzwijgend toestemming aan Kite4Life het object opnieuw ter veiling aan te bieden en te verkopen zodat Kite4Life zich uit de opbrengsten kan voldoen.

 

Art. 11 Onverkochte voorwerpen

11.1 Indien een object ten eersten male niet verkocht wordt, zal het online blijven en ter veiling worden aangeboden; zogenaamde herveilen. Indien het herveilen van het object niet
leidt tot een verkoop zal het object teruggaan naar de inbrenger.

11.2 Op elke herveiling resulterend in een verkoop zijn deze algemene (verkoop)voorwaarden in het geheel en onverkort van toepassing.

 

Art. 12 Aansprakelijkheid Kite4Life

12.1 Kite4Life is niet aansprakelijk voor schade met uitzondering van gevallen waarvan de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kite4Life en/ of de door Kite4Life
ingeschakelde hulppersonen.

12.2 In geen enkel geval is Kite4Life aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade, vermogensschade of elke vorm van indirecte schade.

12.3 Kite4Life is niet aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van geleden schade dan ook, die optreedt in of nabij gebouwen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag, bezichtiging,
afhaling en andere gedragingen die direct verband houden met de activiteiten van Kite4Life.

12.4 Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Kite4Life aansprakelijkheid draagt, zal die
aansprakelijkheid eerst bij verzekering van de koper zelf gehaald worden.

12.5 Het betreden van gebouwen enigszins verbonden met Kite4Life is geheel voor eigen risico.

 

Art. 13 foto’s, illustraties en intellectuele eigendomsrechten

13.1 Kite4Life is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden (en reeds verkochte) voorwerpen te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke
wijze dan ook. Kite4Life behoudt alle auteursrechten op deze afbeeldingen.

 

Art. 14. Diversen

14.1 Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één der bepalingen van deze algemene inbrengvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn, worden tussen koper en Kite4Life vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en
strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend gebleken bepaling(en) benaderen.

14.2 Op deze algemene (verkoop)voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.