Deelnemersovereenkomst

Stichting Kite4Life en de deelnemer komen als volgt overeen:

 

1. Activiteit

Stichting Kite4Life faciliteert kitesurf lessen met als doel gevoelens van vrijheid, hoop en trots terug te brengen in het leven van de deelnemers.

 

2. Verplichtingen Stichting Kite4Life

Stichting Kite4Life faciliteert een kitesurf lespakket van drie keer drie uur voor twee personen, gepland over 3 dagen. De lessen worden, op maat, op basis van beschikbaarheid van zowel de afnemer als de kiteschool en dopbasis van weersomstandigheden, over 3 verschillende dagen gepland. Hiervoor vragen wij een eenmalige schenking van €35pp aan Kite4Life Foundation. Het kan voorkomen dat een samenwerkende kiteschool door overmacht een les moet verzetten, bijvoorbeeld bij onveilige weersomstandigheden. Stichting Kite4Life hecht groot belang aan de veiligheid van de deelnemers op het strand en in het water. In dit kader neemt Stichting Kite4Life verschillende maatregelen, waaronder het inhuren van gecertificeerde kitesurf instructeurs bij gecertificeerde en verzekerde kiteboard scholen.

 

3. Voorwaarden voor deelname

De deelnemer dient aan de volgende voorwaarden te voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor de door Stichting Kite4Life gefaciliteerde lespakketten:
a. De deelnemer is minimaal 12 jaar. Stichting Kite4Life kan besluiten hier een uitzondering op te maken;
b. De deelnemer is in bezit van minimaal zwemdiploma A;
c. Voor alle deelnemers onder de 18 jaar geldt dat de ouder/verzorger van de deelnemer hem/haar inschrijft en Stichting Kite4Life op de hoogte brengt van relevante informatie die van invloed kan zijn op de veiligheid of het welbevinden van de deelnemer, zoals informatie betreffende de fysieke en mentale gezondheid.

 

4. Verplichtingen deelnemer

Als de deelnemer wordt geselecteerd voor deelname aan een lespakket , zal hij of zij:

1. De schenking betalen binnen 14 dagen nadat hij/zij geselecteerd is voor deelname. Wanneer een deelnemer een les afzegt, heeft (de ouder/verzorger van) de deelnemer geen recht op teruggave van de schenking.
2. De volgende documenten aanleveren binnen 14 dagen nadat hij geselecteerd is voor deelname:
a. een goed leesbare foto of kopie van het zwemdiploma;
b. een duidelijke foto van zichzelf.
3. Stichting Kite4Life op de hoogte stellen van belangrijke veranderingen in de gezondheid van de deelnemer die van invloed kunnen zijn op het welbevinden van de deelnemer tijdens de kiteboard lessen. De deelnemer en/of ouder/verzorger neemt hiervoor contact op met het bestuur van Stichting Kite4Life.

 

5. Beeldmateriaal

Tijdens de evenementen en kiteboard lessen van Stichting Kite4Life worden beeldmaterialen (foto’s en soms video’s) gemaakt van deelnemers, waarop zij herkenbaar in beeld komen. Een selectie van dit beeldmateriaal wordt publiek beschikbaar gemaakt via de website MyAlbum (www.myalbum.com), van waaruit foto’s op verschillende manieren online gedeeld worden (onder andere via de website en social media kanalen van Stichting Kite4Life). De foto’s zijn publiek beschikbaar op MyAlbum, zodat deelnemers en vrijwilligers deze zelf kunnen downloaden voor eigen gebruik. Het maken en delen van beeldmateriaal heeft twee doelen:

• Vastleggen van herinneringen: de foto’s en video’s bieden zowel voor deelnemers als vrijwilligers een tastbare herinnering, en de resultaten en emoties van die dagen. In het verleden is gebleken dat het voor veel deelnemers erg waardevol is om de foto’s terug te kunnen blijven kijken of uit te printen. Op deze manier kunnen de deelnemers de effecten die het kiteboarden op hen heeft altijd met zich meenemen of terughalen, ook wanneer ze niet aan het kitesurfen zijn.
• Media: de foto’s worden gebruikt voor enkele media doeleinden, waaronder:
promotiemateriaal (bijvoorbeeld foto’s en filmpjes op de website, social media, flyers, posters), communicatie met vrijwilligers en andere belanghebbenden (bijvoorbeeld sponsoren), en presentaties over de stichting, haar doelen en activiteiten. Stichting Kite4Life vraagt de deelnemers toestemming om beeldmateriaal te gebruiken waarop de deelnemer zichtbaar is voor bovenstaande doeleinden. De deelnemer geeft in het aanmeldformulier aan of hij hiermee akkoord gaat. Voor eventuele andere doeleinden dan bovengenoemde, zal de deelnemer altijd expliciet om toestemming gevraagd worden.

Stichting Kite4Life kan niet garanderen dat deelnemers niet op een foto komen te staan, aangezien er veel foto’s gemaakt worden. Stichting Kite4Life zorgt er echter voor dat beeldmateriaal waarop deelnemers staan die hiervoor geen toestemming hebben gegeven, niet gedeeld of gepubliceerd wordt.

 

6. Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

7. Verzekering en aansprakelijkheid

Deelname aan de evenementen en lespakketten van Stichting Kite4Life is op eigen risico. Als de deelnemer wordt geselecteerd dient de deelnemer, voor zover hij daar niet reeds over beschikt, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Aanvullend hierop heeft Stichting Kite4Life een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Indien de deelnemer wordt aangesproken voor schade welke hij, anders dan door opzet of grove schuld, tijdens de uitoefening van activiteiten van Stichting Kite4Life heeft veroorzaakt, dient hij de claim in eerste instantie in te dienen bij zijn eigen aansprakelijkheidsverzekering. Wanneer de eigen verzekering niet uitkeert, kan de deelnemer Stichting Kite4Life verzoeken de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering van Stichting Kite4Life in te schakelen. Stichting Kite4Life zal de verzekering inschakelen en een verzoek tot schadevergoeding doen, mits:

a. De claim terecht blijkt te zijn; en
b. De situatie ontstaan is tijdens de uitoefening van activiteiten van Stichting Kite4Life; en
c. De schade gedekt wordt door de verzekering van Stichting Kite4Life. Als de verzekering het verzoek tot schadevergoeding toekent, zal het maximaal toegekende bedrag aan de deelnemer door de verzekeraar uitgekeerd worden.

 

8. Privacy en bescherming persoonsgegevens

Met het aangaan van deze overeenkomst geeft de deelnemer nadrukkelijk toestemming dat Stichting Kite4Life persoonsgegevens over gezondheid verwerkt die met het oog op een goed en veilig verloop van de activiteiten van Stichting Kite4Life noodzakelijk zijn. De deelnemer verstrek hiervoor de relevante informatie over de fysieke en/of mentale beperkingen van de deelnemer, en overige informatie die strikt noodzakelijk is voor het goede en veilige verloop van de activiteiten, zoals informatie over het gebruik van medicatie.

Stichting Kite4Life gebruikt persoonsgegevens over gezondheid van de deelnemers in geanonimiseerde en gepseudonimiseerde vorm om onderzoek te doen naar het effect van kiteboarden op onder andere de kwaliteit van leven. Met het aangaan van deze overeenkomst verklaart de deelnemer dat hij, als hij geselecteerd wordt voor deelname aan Stichting Kite4Life, instemt met deze verwerking van de gegevens, en bereid is mee te werken aan dit onderzoek door het invullen van vragenlijsten en het meewerken aan eventuele intake- en evaluatiegesprekken.

Informatie omtrent privacy en de bescherming van persoonsgegevens is opgenomen in de privacy verklaring van Stichting Kite4Life. Het privacy statement is te vinden op de website van Stichting Kite4Life: www.kite4lifefoundation.org. Met het aangaan van deze deelnemersovereenkomst stemt de deelnemer in met het privacy statement van Stichting Kite4Life.

 

9. Wijzigingen in de overeenkomst

Stichting Kite4Life behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te wijzigen. Bij wijzigingen zal Stichting Kite4Life de deelnemer, minimaal één maand voordat de wijzigingen ingaan, per e-mail op de hoogte stellen op het emailadres dat is ingevuld in het inschrijfformulier. Indien de deelnemer bezwaar heeft tegen de wijzigingen dan kan de deelnemer deze overeenkomst opzeggen.

 

10. Beëindiging deelnemersovereenkomst

Zowel de deelnemer als Stichting Kite4Life kan de overeenkomst tussentijds opzeggen. Er zal echter altijd gestreefd worden de einddatum in goed onderling overleg af te stemmen. Wanneer de deelnemer de overeenkomst voortijdig wil beëindigen, meldt de deelnemer dit aan het bestuur van Stichting Kite4Life.

Stichting Kite4Life behoudt zich het recht voor de overeenkomst met de deelnemer op redelijke grond, bijvoorbeeld vanwege veiligheidsoverwegingen, op elk moment te beëindigen.